Regulamin sklepu internetowego fit-meal.pl

I. Definicje i postanowienia ogólne

§ 1

Fit meal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kostki napierskiego 3, 94-056 łódź NIP: 7272855363, KRS: 0000944641, e-mail: kontakt@fit-meal.pl, zwana dalej: „Sprzedawcą”, wprowadza niniejszy regulamin dla sklepu internetowego fit-meal.pl, w którym pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
„Konsument” – osoba zdefiniowana w art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
„Klient” – każda osoba, która zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą,
„Polityka” – Polityka prywatności i plików cookies, dostępna tutaj https://fit-meal.pl/polityka-prywatnosci-i-plikow-cookies/,
„Produkt” – usługa przygotowania i dostarczenia Klientowi posiłków w ramach cateringu dietetycznego, realizowana przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Regulaminie oraz Umowie zawartej z Klientem zgodnie z Regulaminem,
„Regulamin” – niniejszy regulamin Sklepu,
„Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej https://fit-meal.pl oraz jej podstronach,

§ 2

Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Regulamin określa na jakich zasadach Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną na rzecz Klientów, które to usługi polegają na zawarciu przez Internet umów sprzedaży Produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu.

§ 3

Wszelkie treści prezentowane na stronie lub podstronach Sklepu, a w szczególności reklamy, cenniki, opisy Produktów, zdjęcia i inne informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania Sprzedawcy ofert.

§ 4

Komputer lub inne urządzenia końcowe Klienta nie muszą spełniać żadnych szczególnych warunków technicznych by Klient mógł korzystać ze Sklepu. Wystarczające są: dostęp do Internetu, posiadanie przez Klienta adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
Prawidłowe korzystanie przez Klienta z Konta oraz złożenie zamówienia w Sklepie wymagają włączenia obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje o plikach cookies zawarte są w postanowieniach Polityki.

II. Zakupy w Sklepie
§ 5

Sprzedaż odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta w Sklepie. Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia:
bez logowania za pośrednictwem Sklepu,
z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres: kontakt@fit-meal.pl., lub
telefonicznie pod numerem telefonu: 518 139 199.
Zamówienia telefoniczne oraz z wykorzystaniem poczty elektronicznej przyjmowane są przez 24 h/7 dni w tygodniu.
Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny obejmują: koszty dostawy, koszty obsługi płatności.
Sprzedawca informuje o możliwości wprowadzenia zmian w asortymencie Sklepu, cen Produktów, a także o możliwości wprowadzenia, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych/rabatowych. Wprowadzenie wyżej opisanych zmian pozostaje bez wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych Produktów.

Sklep realizuje zamówienia na terenie Łodzi oraz w promieniu do 10 km od granic miasta, z wyłączeniem Lutomierska i Ozorkowa (z zastrzeżeniem § 11 ust. 6), a od 02 września 2019 r. na terenie całej Polski.

§ 6

W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Klient powinien wybrać na odpowiednich podstronach Sklepu interesujący go rodzaj diety, a następnie kliknąć w przycisk „Wybieram” znajdujący się przy wybranej przez Klienta diecie. Następnie Klient wybiera: kaloryczność swojej diety poprzez zaznaczenie interesującej go liczby kalorii w odpowiednim polu formularza zamówień. Minimalna liczba kalorii wynosi 1 200, a maksymalna 3 500. Po wybraniu kaloryczności swojej diety, Klient w celu złożenia zamówienia powinien za pomocą odpowiednich suwaków wybrać liczbę dni, przez które Produkty mają być dla niego przygotowywane i dostarczane oraz liczbę osób korzystających z tej samej diety. Poprzez zaznaczenie formularza „Inna kaloryczność dla drugiej osoby?” Klient ma możliwość odpowiedniego modyfikowania wartości kalorycznej diety dla osoby, dla której zamawia tę samą dietę (z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej). Minimalna liczba dni wynosi: 1 dzień, maksymalna: 60 dni. Minimalna liczba osób wynosi: 1 osoba, maksymalna: 4 osoby. Następnie należy kliknąć w przycisk „Następny krok”. Następnie należy wybrać datę rozpoczęcia diety. Najbliższy możliwy termin dostawy ustawiany jest automatycznie w polu „od kiedy rozpoczynamy dietę?”. W celu otrzymywania Produktów w sobotę lub niedzielę należy zaznaczyć odpowiednie pola formularza. Następnie należy kliknąć w przycisk „Następny krok”.
W celu złożenia zamówienia Klient powinien wypełnić pola formularza zamówienia, wypełniając je następującymi danymi:
a. imię i nazwisko,
b. adres e-mail,
c. numer telefonu,
d. dokładny adres dostawy Produktów.
Produkty, które Klient dodał do koszyka nie są zarezerwowane ani zamówione. Po dodaniu Produktów do koszyka Klient ma możliwość zmiany wartości kalorycznych diety, liczby dni, liczby osób, a także usunięcia znajdujących się tam Produktów lub rezygnacji z dokonywania dalszych zakupów. W tym celu powinien kliknąć w przycisk „Powróć do poprzedniego kroku”. Poniżej formularza zamówień z danymi Klienta znajduje się podsumowanie złożonego przez Klienta Zamówienia. Sprzedawca prosi o weryfikację Zamówienia przed dokonaniem zakupu. Po dodaniu do koszyka wszystkich Produktów, jakie Klient chce kupić w Sklepie oraz prawidłowym wprowadzeniu danych dotyczących Klienta, w celu dokonania zakupów należy kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”. Na wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia adres e-mail Sprzedawca wyśle wiadomość e-mail z informacją, czy przyjmuje ofertę Kupującego, o sposobie płatności, terminie dostawy.

Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niezgodności przedmiotu zamówienia z umową lub Regulaminem lub w przypadku zawionionej przez Sprzedawcę  niezgodności w sposobie realizacji zamówienia. W tym celu Klient powinien wysłać zgłoszenie reklamacyjne na adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@fit-meal.pl lub zgłosić reklamację telefonicznie, dzwoniąc pod następujący numer telefonu: 518139199
Sprzedawca zajmie stanowisko w przedmiocie złożonej przez Klienta reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 48 h.
W przypadku niezgodności przedmiotu zamówienia z Umową lub Regulaminem, Sprzedawca dokona jego odbioru od Klienta w ciągu 24 h, licząc od dnia złożenia przez Klienta reklamacji. W celu weryfikacji zgłoszonych roszczeń, Klient powinien – przez czas do odbioru zamówienia przez Sprzedawcę – przechowywać dostarczony mu towar w warunkach umożliwiających utrzymanie dostarczonego mu zamówienia w stanie niezmienionym.

III. Dostawa i płatności
§ 7

Sposoby i koszty dostawy towarów są określone każdorazowo przy składaniu zamówienia. Sprzedawca informuje Klienta o sposobach i kosztach dostawy przed zawarciem z Klientem umowy sprzedaży towarów znajdujących się w koszyku zakupowym Klienta.
Dostępne są następujące sposoby płatności: przelew bankowy na rachunek Bankowy należący do Sprzedawcy, prowadzony przez bank mBnak, o numerze 65 1140 2004 0000 3602 7891 8325.
Zamówienia realizowane są po uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy lub otrzymaniu przez Sprzedawcę na adres e-mail kontakt@fit-meal.pl potwierdzenia zlecenia przelewu, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
Zamówienia opłacane są z góry, za cały okres trwania diety dla wszystkich osób.
Dostępne są następujące sposoby dostawy: dostawca zatrudniony przez Sprzedawcę.
Dostawa na terenie Łodzi i okolic (Łódź + 10 km) realizowane są w godzinach 16-23. Dostawa na terenie Ozorkowa realizowana jest nocą w godzinach 3-5), a od 02 września 2019 r. na dostawa realizowana jest na terenie całej Polski w godzinach: 2-8 rano.
Koszty płatności i dostawy towarów ponosi Klient. Sprzedawca może ustalić, że po przekroczeniu przez Klienta określonego progu cenowego, koszty dostawy pokryje Sprzedawca.

IV. Prawo odstąpienia od umowy
§ 8

Sprzedawca zwraca Klientowi uwagę, że z uwagi na charakter sprzedawanych Produktów zgodnie z art. 38 pkt 3), 4), 5) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2019.134 t.j.) prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od umowy:
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
co oznacza, że Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu dostarczonego mu Produktu. Odstąpienie od Umowy dotyczy dostarczania Klientowi Produktów w kolejnych dniach (na przyszłość).
Jeżeli Klient jest Konsumentem, z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej, przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą na odległość, bez podania przyczyny i ponoszenia dodatkowych kosztów. Konsument może skutecznie zrealizować swoje uprawnienie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Produktu, termin do odstąpienia od umowy wygasa.
W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien złożyć wobec Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (na przykład na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy: kontakt@fit-meal.pl).
Konsument może także odstąpić od umowy korzystając z formularza odstąpienia, zamieszczonego poniżej.
Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie -w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

V. Zmiany regulaminu
§ 9

Sprzedawca jest uprawniony do dokonania jednostronnej zmiany Regulaminu wyłącznie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:
wprowadzenia przez Sprzedawcę nowych usług, związanych ze Sklepem,
zmian sposobów dostawy lub płatności, zmiany kosztów dostawy lub kosztów płatności,
modyfikacji ścieżki zakupowej,
modyfikacji sposobu i zakresu usługi dostawy lub sposobu płatności,
zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu – w takim przypadku Regulamin będzie zmieniony jedynie w zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.

Sprzedawca udostępni Klientom informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z propozycją treści nowego Regulaminu nie później niż na 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.
Sprzedawca zwraca także uwagę, że zmiany Regulaminu nie dotyczą umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu.

VI. Postanowienia końcowe
§ 10

Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami (platforma ODR, ADR).

§ 11

Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie internetowej www.fit-meal.pl

ZAŁĄCZNIK
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
………………………………………… …………………., dn. ………………….
…………………………………………
…………………………………………
imię, nazwisko i adres Konsumenta
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
nazwa i adres Sprzedawcy

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta odstępuję od umowy zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu ……………………………………………

…………………………
czytelny podpis Konsumenta